Details

Name: नारायण प्रसाद दाहाल

Postition: सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत)

Mobile No. ९८४२८३०२०९

E-mail: chiefattorney.province1@gmail.com

कार्यालय नक्सा

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८