मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर

मूख्य न्यायाधिवक्ताको अन्य भूमिका

१. सरुवा र विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारस् प्रचलित कानूनको अधिनमा रही महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम प्रदेश भित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालार्इ हुनेछ । तर, विभागीय कारबाहीको हकमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

२. कारबाहीको लागि लेखी पठाउने प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेको मुद्दामा कुनै अधिकारले लापरवाही वा बदनियतसाथ काम गरेको वा संलग्न वा उल्लेख गर्नु पर्ने उपलब्ध प्रमाण वा सवुत संलग्न वा उल्लेख नगरी मुद्दालार्इ कमजोर बनाएको मिसिलबाट देखिएमा मुख्य न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अधिकारीलार्इ निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेछ ।

३. समन्वय समितिको अध्यक्षः प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल वोर्डको अध्यक्ष फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) मा प्रोवेशन तथा प्यारोल वोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रदेश कानून मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश गृह मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, समेत रहेको प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल वोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ ।

४.  कानूनको मसौदा समितिको सदस्य स् प्रदेश नं १ को कानून मसौदा समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कानूनको विशेषज्ञको रुपमा समितिमा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ ।

facebook

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नम्बर १,बिराटनगर, मोरंग
chiefattorney.province1@gmail.com
फोन: ०२१-५७०९०७,५७०६२८